Rate this post

Số EORI (Economic Operators Registration and Identification ) là số duy nhất do cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu cấp cho phép hải quan xác định các doanh nghiệp kinh doanh và, nếu cần thiết, cả những người khác nữa. Cơ sở pháp lý liên quan được áp dụng bởi Điều 9 của Bộ luật Hải quan Liên minh (Unionszollkodex – UZK) kết hợp với Điều 1 (18) của Quy chế Ủy quyền của Ủy ban bổ sung Luật Liên minh – Luật được uỷ nhiệm (Delegierte Verordnung zum UZK – DA).

Mã EORI cho hàng vào Châu Âu
Mã EORI cho hàng vào Châu Âu

Doanh nghiệp là pháp nhân, trong quá trình kinh doanh, tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu được pháp luật hải quan quy định. Một doanh nghiệp được thành lập tại Liên minh châu Âu sẽ yêu cầu số EORI tại nước mà thành viên đó cư trú (Điều 9 (1) UZK). Các doanh nghiệp từ các nước thứ ba sẽ đăng ký bởi nước thành viên đầu tiên, để khai báo hải quan hoặc yêu cầu một vấn đề gì liên quan(Điều 9 (2) UZK kết hợp với Điều 5 (6) DA).

Các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ trích dẫn số EORI trên tờ khai hải quan.

Trường hợp chủ thể không phải là người kinh doanh (cá nhân) nói chung không cần phải có số EORI nếu họ khai báo hải quan bằng văn bản và / hoặc điện tử với tần suất thấp, tức là ít hơn mười lần một năm (Điều 9 (3) UZK kết hợp với Điều 6 DA). Quy định này cũng được áp dụng khi họ được đại diện trực tiếp bởi một nhà cung cấp dịch vụ (như dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh).

Tuy nhiên, đối với xuất khẩu thì cần phải có giấy phép, thậm chí một cá nhân vẫn phải có nghĩa vụ cung cấp số EORI bất cứ khi nào số đó cần thiết cho thủ tục hành chính trước Văn phòng Quản lý Kinh tế và Xúc tiến Liên bang (BAFA).

Trong tờ khai hải quan bằng văn bản và điện tử, số EORI của những người sau đây phải được trích dẫn:

Người khai hải quan và Đại diện hải quan của mình (Điều 5 (15) và (6) UZK)
Người nhận hàng, trong trường hợp nhập khẩu
Người nhận hàng / nhà xuất khẩu và người được thông báo, trong trường hợp gửi hàng / xuất khẩu.

Việc trích dẫn số EORI nói chung không cần thiết đối với bất kỳ tờ khai hải quan nào chỉ yêu cầu nhập dữ liệu khác với các dữ liệu được cung cấp trong Phụ lục B, DA, và / hoặc trong Phụ lục 9 của Quy chế bổ sung UZK về các quy tắc chuyển tiếp (Delegierte Verordnung zum UZK mit Übergangsbestimmungen – TDA), chẳng hạn như tài liệu ATA Carnet.

Số EORI được sử dụng làm mã nhận dạng và / hoặc mã quản trị, theo đó dữ liệu địa chỉ của nhà điều hành, bất kỳ ủy quyền nào được cấp cho anh ta, và các liên kết mạng có sẵn cho anh ta được ghi lại tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu.

Số EORI cũng sẽ được trích dẫn trong bối cảnh các thủ tục phê duyệt trước Văn phòng Quản lý Kinh tế và Xúc tiến Liên bang (BAFA) và / hoặc Viện Nông nghiệp và Thực phẩm liên bang (BLE). Tương tự, cần cung cấp bằng chứng cho cơ quan thuế của bạn rằng thuế nhập khẩu được xác định thông qua thủ tục ATLAS điện tử (không dùng giấy) đã được thanh toán.